Avís legal

Aquest web ha estat creat per la Fundació Museu del Cinema-Col·lecció Tomàs Mallol, amb caràcter informatiu i per al seu ús gratuït i personal per part de l'usuari del web. L'accés a aquest web implica el coneixement i acceptació dels següents termes:

Dades legals d'interès

El Museu del Cinema Tomàs Mallol és un equipament propietat de l'Ajuntament de Girona i gestionat per la Fundació Museu del Cinema-Col·lecció Tomàs Mallol, amb NIF G17423583 i el número 838 en el registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. La seva seu social és al carrer Sèquia, nº 1, de Girona i està inscrit al Registre de Museus de Catalunya (Resolució de 15/11/2002, publicada al DOGC nº 3772 de 29/11/2002). La Col·lecció Tomàs Mallol està inscrita en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català (Resolució del Conseller de Cultura de 18/10/2011).

El domini www.museudelcinema.cat és propietat de la Fundació Museu del Cinema-Col·lecció Tomàs Mallol.

Protecció de dades

L'usuari del web dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a la Fundació Museu del Cinema-Col·lecció Tomàs Mallol a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la finalitat de gestionar el manteniment del web d'acord amb les disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Per aquest motiu, podreu exercir-ne el dret d'accés, modificació i cancel·lació adreçant-vos personalment al Museu del Cinema o mitjançant l'adreça de correu comunicacio@museudelcinema.cat.

Propietat intel·lectual

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, les imatges, els sons, les bases de dades, els codis i qualsevol altre material, són propietat de la Fundació Museu del Cinema-Col·lecció Tomàs Mallol o dels tercers que n'hagin autoritzat l'ús. Tot aquest material està a l'empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Els seus titulars es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que, sense l'autorització de la Fundació Museu del Cinema-Col·lecció Tomàs Mallol, vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts.

Altres

L'usuari del web es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de la Fundació Museu del Cinema-Col·lecció Tomàs Mallol, de l'Ajuntament de Girona o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents. La Fundació Museu del Cinema-Col·lecció Tomàs Mallol no serà responsable de l'ús per part de tercers de la informació continguda en aquest web.

Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat Espanyol i de la comunitat autònoma de Catalunya, i els jutjats de Girona en seran els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Segueix-nos a:

YouTube

Instagram

Més informació:

Contacte / subscripcions

Serveis | Enllaços

Avís legal

Perfil del contractant

Premsa:

Notícies

Material de premsa

Identitat corporativa

TripAdvisor
Ajuntament de Girona
© 2022 Fundació Museu del Cinema - Col·lecció Tomàs Mallol | C. Sèquia, 1, 17001 Girona | Tel. 972 412 777 | Contacte